Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Árpád-ház képes leírás - Magyar történelem.tlap.hu
részletek »

Árpád-ház - Magyar történelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: magyartortenelem.tlap.hu » Árpád-ház
Keresés
Találatok száma - 7 db
Árpád házi királyok

Árpád házi királyok

Első királyunk(István) uralkodása fontos mérföldkő művelődésünk történetében is. A szakítás a pogány hitvilággal, a kereszténység felvétele, hatalmas fordulatot hozott népünk gondolkodásában A megtelepülés, a földművelésre szoktatás, a városok, a vásárhelyek kialakulása, az ipar fejlődése, a munkamegosztás kezdetei az ipar és a mezőgazdaság közt, a pénz szerepének fokozódása hozzájárult az anyagi és a szellemi kultúra fejlődéséhez, a tömegek tudatának változásához, a feudális társadalmi rend megszilárdulásához. A gazdasági és politikai fejlődés eredményeire épült, azt erősítette a kor szellemi kultúrája. A térítő papok a pogány rítusokat, hiedelmeket a kereszténységre nézve veszedelmesnek ítélték, amiért nemcsak a táltosokkal, varázslókkal szemben léptek fel, hanem az ősi vallás kultuszhelyeit, bálványait is igyekeztek megsemmisíteni. Az új építészetben a templomok domináltak. István II. törvénykönyve úgy intézkedett, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, papról és könyvekről a püspök gondoskodjék, felszerelést a király ad. Mivel a kereszténység a keleti és a nyugati egyház felől is terjedt, egyaránt épültek centrális alaprajzú bizánci templomok, illetve latin stílusú fa, majd kőtemplomok, kápolnák. A kegyszerek előállításához ötvösmunkára volt szükség, a miseruhák készítésére varró-himzőhelyek alakultak...

Árpád-házi királyok fényes nemzetsége

Árpád-házi királyok fényes nemzetsége

Koppány vezér vallásáról nem sokat tudunk, ezért illő megvizsgálnunk mit tudhatunk meg erről. Ez nem jelenti azt, hogy nem maradt ránk elég olyan adat, melyről vallására következtethetnénk. Hogy erről a vallásról mégis keveset tudunk, az azért van, mert néhány évszázada a történelemtudósok így eszelték ki, éppen azért, hogy a fölösleges gondolkodástól megkíméljék a hallgatókat. Bármily különös is Koppány vezérről sokkal többet lehet tudni, mint azt az első pillanatban gondolnánk. Annál többet, hogy ez a vallás egy szkíta ősvallás, melynek határozottan keresztény vonulata van.Vizsgáljuk meg a Turul nemzetség irányából, milyen vallással rendelkeztek a nemzetség tagjai. Először a nevekre kell figyelnünk, mert az Árpád-kori fejedelem nevek beszédesek. Árpád fia Tarhos, az ő fia Tevel, Tevel fia Tormás, Tormás fia Tar-Zerind. A nevek felsorolásából érzékelhető, hogy mögöttük egy jól kimutatható út húzódik meg. Mindegyik névben ott találjuk a Tor vagy Tar gyököt. Ez azt jelenti, hogy a Turul nemzetség vallásának útján jártak ezek a fejedelmek vagy vezérek...

Árpád-kori történelem

Árpád-kori történelem

István halála után kijelölt örököse, Péter akadálytalanul foglalhatta el nagybátyja trónját. Péter király (1038-1041) intézkedései az István által megkezdett út folytatását ígérték: egyházakat alapított, törvényt és okleveleket adott ki, pénzt veretett, adót vetett ki. Mindezt azonban, ellentétben Istvánnal, a sajátos magyar viszonyokat figyelmen kívül hagyó türelmetlen erőszakossággal tette, s ezért csakhamar feloldhatatlan ellentétek alakultak ki a király és a magyar társadalom egésze között. Az egyháznagyok s a világi előkelők összeesküvést szőttek a zsarnoknak bélyegzett Péter ellen, s letaszították trónjáról. Péter családjával együtt III. Henrik német királyhoz menekült, tőle remélve támogatást a hatalom visszaszerzésére...

Történelem magazin hírek
1956-os online adatbázist mutatott be az OSZK
1956-os online adatbázist mutatott be az... Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szabadon elérhető online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez rendelve térképen böngészhetik az érdeklődők, valamint elérhetik a Szabad Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is. A forradalom...
Digitalizálták a szovjet táborokba hurcoltról szóló legnagyobb iratanyagot
Digitalizálták a szovjet táborokba... Digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes iratanyagát, a...
A középkori zarándokok is széthordhatták a leprát Európában
A középkori zarándokok is... A középkori zarándokok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a lepra Európa-szerte...
Az Árpád-ház kihalása

Az Árpád-ház kihalása

A legtöbb olyan könyvben, amely az Árpád-kor vagy az Árpád-ház történetével foglalkozik, szerepelnek Ákos nembéli István 1303. évi oklevelének szavai: 'Midőn pedig Magyarország felséges királya, András úr Isten kegyes hívására a földi dolgokból kivált, Szent István első magyar király nemzetségének, vérének, törzsökének atyai ágon sarjadt utolsó aranyágacskája meghalt. [...] Amikor hétszáz éve, 1301. január 14-én III. András király (1290-1301) meghalt, az Árpádok éppen háromszáz éve ültek a magyar trónon. Bár ezen időszak alatt a dinasztia tagjainak a koronáért vívott harcai éppen nem mentek ritkaságszámba, azt soha, senki nem kérdőjelezte meg, hogy a királynak a honfoglaló Árpádtól leszármazó uralkodócsalád férfitagjai közül kell kikerülnie. Érthető tehát a 'zavar' és 'megrendülés', ami az utolsó Árpád, III. András halálát követte. De vajon valóban III. András volt-e az Árpád-ház utolsó férfitagja, s valóban kihalt-e a dinasztia?

Az Árpád-ház kihalta és az interregnum

Az Árpád-ház kihalta és az interregnum

Nemzeti dynastiánk kormányzatának legfontosabb feladatai abban állottak, hogy Magyarország területi és nemzeti egységét megalapítsák és megszilárdítsák s a Kelet és Nyugat határán kijelöljék a nemzet politikai hivatását. Árpád véréből sarjadzott nagy királyaink erős, hatalmas állammá tették a magyar királyságot, melynek határain belül a magyar nemzet idegen befolyástól függetlenül, szabadon fejlődhetett és elsőrangu helyet küzdött ki magának Európai népei között. Állami életünk épületének biztos alapjai ma is azokon az eredményeken nyugosznak, a melyeket e korszak közel négyszázéves öntudatos munkássága hozott létre. De ez a fényes korszak IV. Béla halálával véget ér. Az Árpád-ház uralkodásának utolsó időszakában a fejlődést egyszerre hanyatlás váltja fel, s a bomlás jelei a királyi hatalmon mutatkoznak legerősebben: azon a szerven, mely a szó legteljesebb értelmében döntő szerepre volt hivatott a nemzet sorsának irányításánál...

Az Árpád-ház uralkodói

Az Árpád-ház uralkodói

A Pallas Nagy Lexikona szerint: Magyarország első királya. Géza vezér és Sarolta fia; Esztergomban született 975 táján. 995-ben fényes kisérettel menvén Bajorországba, feleségül vette II. Henrik bajor hercegnek leányát, Gizellát két év mulva pedig a vezérek és a nép választásából, atyjának halála (997) után ő lett a nép vezére. Feladatául a nyugati értelemben vett állam szervezése és a kereszténység teljes meghonosítása jutott. Modern irányát ismerve s attól tartva, hogy még gyökeresebben újít, mint azt negyedszázados kormánya alatt Géza tehette, a Kopasz Zerind fia, Koppány kisérletet tett az ősi rend helyreállítására és Somogy vidékéről Veszprém tájára tört. A meglepett I. már a beköltözött német elemet is fölhasználta a védelemnél...

Az Árpád-házi királyok kora

Az Árpád-házi királyok kora

1077-1095: Szent László, magyar király uralkodása. Elfoglalta Horvátországot. Szigorú törvényekben védte a magántulajdont, a vándormozgalmakat pedig korlátozta, az egyházat erősítette . 1095-1116: Könyves Kálmán Árpád-házi uralkodó, biztosította Horvátországot, Dalmáciát behódoltatta. A törvényeken lazított, a magántulajdon védelme még mindig fontos volt. A kóborlásra az erőszakos letelepítést látta megoldásként. 1205-1235: II. András uralkodása. Hadjáratok, melyek pénzt emésztenek fel, a király kénytelen volt a bárók bandériumaira támaszkodni. Mértéktelenül adományozta a birtokokat. Növelte a regálék jövedelmét, a pénzrontáshoz nyúlt. Aranybulla. 1222: II. Andrást a bárók, a serviensek, várjobbágyok egy érdekeiket biztosító oklevél kiadására kényszerítették, ez az Aranybulla. A servienseknek adómentességet biztosít, bírói ítélet nélkül nem foghatók el; csak az ország védelmében kötelesek hadba állni. Fontos az ellenállási záradék...

Tuti menü